Dr. Joy T Kunjappu

വാസന്തിക വൃഷ്ടി (പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- നിറഭേദങ്ങള്‍ ഉറഞ്ഞൊളിക്കാതെ മണ്ണുവിണ്ണുകളുടെ നഷ്ടക്കാച്ചിലില്‍ ...
അഥ, കണ്ണട ദുരന്തം (പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- പഴകിയിട്ടുംഅഴുകാത്ത വാക്കിന്റെ തഴുകിയിട്ടും വഴുതാത്ത വക്കില്‍ ...
അലങ്കാരമില്ലാതെ അനുസ്വരം (പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.)- ഭൂമി ഒരു പരിഭ്രമണം: ആടിമുഷിഞ്ഞ വേഷ്ടി വേഷമാക്കി...
ചിന്തുന്ന ചാന്ത് (ഒരു പുതുകവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- വിമോചന രണഭൂവില്‍ മോചിതര്‍ ഉരുകുമ്പോള്‍ ...
പതിമൂന്നുഭാര്യമാര്‍ -സ്റ്റീവെന്‍ മില്‍ഹൗസെര്‍ (വിവര്‍ത്തനം ഭാഗം 5: പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.)- നിത്യമായ സാന്ധ്യരാഗത്തില്‍ അടഞ്ഞ കര്‍ട്ടനുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ മരുന്നുമണം...
ക്രിസ്തുവോ മാലാഖയോ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ഒരു പ്രഭാതത്തില്‍ മാര്‍ദ്ദവത മറന്ന ദൈവം നരനാരദനെ...
ഒരു മെട്രോസ്റ്റേഷനില്‍ (എസ്രാ പൗണ്ട് (1913) മറുമൊഴി: പ്രൊഫസര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു D.Sc., Ph.D.})- ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ അലിയുന്ന മുഖങ്ങളുടെ മായാവിലാസം: ...
വര്‍ണ്ണം വിവേചിക്കുന്ന വിവേകം (പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.)- കീറാമുട്ടി തത്ത്വങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്ക് നിശ്ചലം പദപ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പരീക്ഷ...
നിജം, നിരുപമം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഓരോ ആള്‍ദൈവത്തിനും..... ...
ഗൃഹഗ്രഹണം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ആദ്യമറിയുന്നതേതും ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നു. ഇടിവാളോ ഇടിവെട്ടോ ...
ഉത്തരം ഊട്ടുന്ന ഉത്തരായണം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.)- മകരസംക്രമണം കഴിഞ്ഞില്ലേ! കര്‍ക്കടകമാരി സായാഹ്നംപുതച്ച് ...
കാലമുരുളുമ്പോള്‍ (പ്രൊഫ. (ഡോ.) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- പണിശാലയില്‍ ഉരുകുന്ന ചീസ്‌കേക്കില്‍ അലങ്കരിച്ച ...
നടനപാനം (ഡോ. ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- വിരലും കൈത്തലവും: ഭംഗി ഭംഗിക്കാത്ത മനനഗണന മാനദണ്ഡം തഴുകാന്‍ ഹസ്തരേഖാരംഗ...
മാന്ത്രിക ജീവിതം (കവിത: ഡോ. ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ഒന്നാം ജാലവിദ്യഓതും: കാണാസൂത്ര അറിയായറകള്‍ ചുരുളഴിച്ചു അധികവായനാമുറി തുറക്കും....
മുള്‍വേലിയ്ക്കുള്ളിലെ നിത്യത (ഡോ. ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- അകലത്തയലത്തെ വനത്തില്‍ അയലത്തകലത്തെ ഉദ്യാനത്തില്‍ ചെമന്ന പനിനീര്‍(പ്പൂ): കാണാനാവില്ല...
അന്വേഷി (കവിത: ഡോ. ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- എന്നാണ് ഒഴിയാബാധയായി വായുവില്‍ പൊങ്ങായിയൊഴുകി പൊട്ടാത്ത ഖരകുമിളയായി വിളറാത്ത ഉള്‍സ്‌ഫോളടനദ്രവ്യമായത്? ...
വൈദേഹിയെ വഹിച്ച വൈദേഹികന്‍ - ഡോ. ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.- നോക്കൂ, എക്‌സ്‌റേ പടം! ആദ്യമായ് കാണുന്ന അസ്ഥികൂടം...
ഇഷ്ടം, കനിഷ്ഠം, കുനിഷ്ടം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ഡോ: ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ഉപ്പോളം വരുമോ ഉപ്പിലിട്ടതെന്ന ചൊല്‍ വൃത്താന്തം കേട്ടുറങ്ങുമുണര്‍വില്‍ ഉപ്പള...
ആദ്യത്തെ തിരക്കഥ (പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- കിഴക്കുങ്കരയില്‍ കടലാണ്: പാറക്കൂട്ടത്തില്‍ തല്ലിത്തകര്‍ക്കുന്ന തിരയൊഴുക്കിന്റെ ഒച്ച വെക്കുന്നപതനം....
സങ്കീര്‍ത്തനം 151 (പുസ്തകം VI (151) പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ.) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- വാല്‍നക്ഷത്രം തകര്‍ന്നുവീണ തരികളില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിനവ സങ്കീര്‍ത്തനത്തിന്റെ വാദ്യോപകരണ...
തീര്‍ത്ഥദ്ധ്വനി (പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- തള്ളവിരല്‍ തളിര്‍ത്തു വളര്‍ന്ന ആറുവിരലനാശാന്റെ വളയുന്ന കൈത്തലം നീര്‍ത്തി...
ഗണിതമീ ജീവിതം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- "കണക്കുകൂട്ടല്‍എവറസ്റ്റിനേക്കാള്‍ ഉത്തുംഗം'. കണ്ണട തുടച്ചുചൊല്ലുന്നു വിനയക്കൂനുള്ള ഗുരു. ആര്‍ക്കിമെഡിസും...
ജൈവരസഗീതം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ). ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു D.Sc., Ph.D)- ഏറെ വലുത് രാസവാദമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണ്? അയലത്തെ തട്ടാന്റെ,...